Moje konto

Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www. eco-energy24.pl prowadzony jest przez Marcina Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ECO-ENERGY24 Marcin Lis, NIP 5170113094, REGON 382665841, adres poczty elektronicznej: biuro@eco-energy24.pl, numer telefonu: +48576121397.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji i zasady ochrony danych osobowych Klienta, będących osobami fizycznymi.
3. Umożliwianie korzystania z Sklepu Internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą oraz na podstawie Regulaminu.
4. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Sklep Internetowy.
5. Klienci przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego.
6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.
7. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
8. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. Definicje
1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, pojęciom zapisanym z dużej litery, przypisano następujące znaczenie:
1) Sklep Internetowy – Sklep internetowy dostępny pod adresem: www. eco-energy24.pl;
2) Sprzedawca – Marcina Lisa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ECO-ENERGY24 Marcin Lis, NIP 5170113094, REGON 38266584;
3) Klient – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonuje zakupu Produktów;
4) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
5) Produkty – produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym;

III. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy
1. Sklep Internetowy świadczy następujące usługi: „Moje konto” oraz „Koszyk”.
2. Usługa Elektroniczna „Moje konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w Postanowieniach ogólnych Regulaminu. Założenie konta w Sklepie Internetowym jest równoznacznie z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Usługa „Koszyk” jest związana z przygotowaniem koszyka zamówienia. Rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu „Koszyka” i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu „koszyka” pola „Przejdź do płatności” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych wymaganych przez formularz „Koszyka”. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP (w polu „Uwagi do zamówienia”). Zakończenie usługi „Koszyk” następuje po dokonaniu wyboru Produktów, wypełnieniu danych formularza i kliknięciu w pole „Kupuję i płacę”.

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży
1. W przypadku wyboru opcji „Przesyłka kurierska” do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili dokonania przez Klienta poprawnej płatności za Produkty i zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy: 54 1140 2004 0000 3802 8209 5272 oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
2. W przypadku wyboru opcji „Przesyłka pobraniowa” do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili złożenia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
3. Potwierdzenie zamówienia następuje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.
4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie później niż w terminie 7 dni.
5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia) albo anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
6. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja zamówienia nie jest możliwa w wyznaczonym terminie wymaga wyraźnej zgody Klienta. Zgoda ta może być wyrażona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy.
7. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.
8. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 5-7 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za Usługę została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu poczty elektronicznej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
10. Podane ceny Produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki, w tym podatek VAT). Ceny Produktów nie obejmują usługi montażu i serwisu. Sprzedaż Produktów wraz z usługami montażu i serwisowanie odbywa się indywidualnie z Klientem.
11. Podane ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy są wyszczególnione w zamówieniu.
12. Za wydanie Produktu uznaje się chwile, w którą Sprzedawca powierzył jego doręczenie przedsiębiorcy przewozowemu.

V. Rękojmia i gwarancja – zasady składania reklamacji
1. W przypadku Klienta będącego konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego zastosowanie mają uprawnienia przysługujące na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego określone w art.556-581Kodeksu cywilnego. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca na mocy art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
2. Z chwilą wydania Produktu przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
3. Przy odbiorze przesyłki z Produktu Klient będący przedsiębiorcą obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli Klient nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją producenta uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu zostają wraz ze sprzedażą Produktu przeniesione na Klienta. Zasady gwarancji są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Udzielona gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
5. Realizacją roszczeń z tytułu gwarancji zajmuje się wystawca gwarancji będący producentem. Sprzedawca może wspierać Klienta w realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji.
6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem będącym przedsiębiorcą zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VI. Prawo odstąpienia od umowy
1. Niniejszy rozdział regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów będących konsumentami zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniższym rozdziale Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@eco-energy24.pl.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Korzystanie z ww. formularza odstąpienia od umowy nie jest obligatoryjne.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca poinformuje Klienta o danych adresowych miejsca dokonania zwrotu Produktu.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
1) Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
11. Zawarte w niniejszym rozdziale Regulaminu postanowienia dotyczące Klienta będącego konsumentem stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

VII. Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat: ECO-ENERGY24 Marcin Lis, NIP 5170113094, REGON 382665841, adres poczty elektronicznej: biuro@eco-energy24.pl
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

preloader